بانک اطلاعات جامع شهری مشهد شامل اصناف و نیازمندیها استان خراسان می‌باشد.