سایت غدیر در مورد خطابه غدیر، اسناد و مدارک خطبه، غدیر در قرآن و سنت، مقالات و متون ادبی و غیره می‌باشد.