سایت خبری آبادان شامل جدیدترین اخبار شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و اروند کنار می‌باشد.