شرکت پیشگامان اندیشه توسعه در زمینه های مشاوره مدیریت و کسب و کار به ارایه خدمات می پردازد. این شرکت با شماره 260962 در اداره کل شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . تابعیت شرکت ایرانی و نوع شرکت با مسئولیت محدود و مالکیت آن صد در صد خصوصی است. نام شرکت ، برند پات و آرم شرکت همه نام ها و علائم تجاری بوده و به ثبت رسیده اند . هرگونه استفاده از این عناوین و علائم ممنوع بوده و قابل پیگرد قانونی می باشد .