فرودگاه بین المللی رشت تنها فرودگاه استان گیلان می باشد که در سال 1348بنا و در 7 کیلومتری جاده رشت به انزلی وحدود 15 کیلومتری منطقه آزاد بندر انزلی واقع و مساحت کل فرودگاه 220 هکتارو ارتفاع آن 40 پا پایین تر از آبهای دریای آزاد می باشدوبه سیستمهای کمک ناوبری دقیق وارتباطی با 7 طرح تقرب مجهز میباشد. بااجرای روکش بانددرسال 1385و مقاوم سازی باندوگسترش پارکینگ بازیربنای 55هزارمترمربع آماده پذیرش هواپیمای متوسط وپهن پیکرباشرایط خاص می باشد.