از طریق این سایت می‌توانید اطلاعات جامعی درباره‌ی مرکز فیزیک دانشگاه الینویز به دست آورید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید از کتابخانه‌ی این دانشگاه استفاده نموده و اطلاعاتی در مورد برنامه‌های علمی و تحقیقاتی این مرکز به دست آورید. این سایت شما را به لینک‌های مفیدی در زمینه‌ی فیزیک متصل می‌سازد و اطلاعات جالبی در زمینه‌ی ساختمان DNA و طرز کار آنزیم‌ها به شما ارائه می‌دهد. در این سایت آدرس پستی این دانشگاه و شماره‌های تلفن مربوط به آن را می‌توانید ملاحظه کنید.