کارخانه شکوپارت فعالیت تولیدی را از سال 1344 با ساخت قند و آبنبات در شهر تبریز ـ ایران در صنعت شیرینی سازی شروع و همزمان با گسترش این صنعت در سطوح جهانی، سعی خود را در متنوع سازی و نوآوری تولیدات و توجه به و کمیت محصول مطابق ذوق و سلیقه مصرف کننده انجام داده است.