شرکت سیرجان گستر تولید کننده پسته و شامل صادرات و واردات و خدمات بین المللی و تجاری و نیز صادرات آب میوه، پسته، منابع نفتی نظیر قیر و واردات مواد خام برای صنایع بسته بندی آب میوه می‌باشد.