ماهنامه تخصصی «امواج برتر» نخستین ماهنامه مهندسی برق ایران با گرایش های مهندسی الکترونیک، قدرت، کنترل و اتوماسیون صنعتی، مخابرات، هوش مصنوعی و روباتیک به عنوان ماهنامه ای خصوصی و مستقل، در سال 1382 پا به عرصه مطبوعات نهاد. هدف اصلی از انتشار این نشریه، فراهم نمودن اطلاعات علمی در زمینه مهندسی برق، جهت ارتباط وایجاد زمینه تبادل اطلاعات و انعکاس دیدگاهای مهندسان‌ و‌ متخصصان این حوزه و پر نمودن شکاف بین صنعت و دانشگاه می باشد. به طور ساده تر، سیاست اصلی این ماهنامه چاپ مقالات و مطالب علمی و فنی و آکادمیک کاربردی در صنعت می باشد. بدین ترتیب، هم دانشجویان می توانند کاربرد اطلاعات و آموزه های خود را در صنعت مشاهده نمایند و هم صنعتگران فعال در این عرصه با اطلاعات روز و دانش صحیح در این زمینه آشنا می شوند.