آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.jenopari.com
عنوان انگليسى Jenopari
عنوان فارسى نشریه‌ی ادبی جن و‌ پری
توضيحات نشریه ادبی جن و پری به معرفی کتاب، درباره داستان نویسی، خبرهای اختصاصی و غیره می‌پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader