این شرکت در سال 1378 با نام شرکت گسترش صنایع ایران خودرو و با هدف سامان بخشیدن به سازندگان و مجموعه های خودرو که سهام آن متعلق به گروه ایران خودرو بوده است تاسیس گردید. شرکت گسترش صنایع ایران خودرو در ابتدا یک شرکت هولدینگ عملیاتی که نقش نظارت و کنترل شرکتهای تحت پوشش را بعهده داشت، فعالیت می کرد . ولی در ادامه فعالیتهای خود با توجه به سیاستهای متخذه از طرف گروه ایران خودرو مبنی بر رهایی از نقش صرفا نظارتی و ایجاد ارزش افزوده خارج از فعالیتهای تولیدی، ماموریتهای شرکت تغییر یافت و به سمت یک شرکت سرمایه گذاری حرکت کرد بطوریکه انجام فعالیتهای صنعتی نیز از این منظر نگریسته می شود.