آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.maarefsite.com
عنوان انگليسى Maaref Information Center
عنوان فارسى پایگاه اطلاع رسانی معارف
توضيحات سایت معارف شامل معرفی معارف و فعالیتهای آن، اخبار، مجله علمی، کتب و مواد آموزشی، نشریه معارف و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader