آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iiie.ir
عنوان انگليسى Iran Institute of Industrial Engineering
عنوان فارسى انجمن مهندسی صنایع ایران
توضيحات انجمن مهندسی صنایع ایران اخبار، آموزش، انتشارات، کنفرانس، سمینار، شبکه مهندسین صنایع را به شما معرفی می‌کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader