محصولات ایران کاربراتور از قبیل: کاربراتور و واترپمپ، می‌باشد و شامل بخشهای امکانات تولیدی، مشتریان عمده و سهامداران عمده می باشد.