مؤسسه فرهنگی، هنری و آموزشی خوش نهاد پیمان با استعانت از خداوند متعال در راستای اعتلای فرهنگ ایران اسلامی از سال 1378 اقدام به طراحی و اجرای دوره های عالی کوتاه مدت علمی ـ کاربردی موسیقی نموده است .<br /> این دورهها که بر اساس نیاز جامعه جوان و پویای کشورمان و به منظور فعلیت بخشیدن به استعدادهای بالقوه هنرآموزان و هنردوستان به روشی منطقی ، علمی و دانشگاهی با بهره گیری از جدیدترین شیوه های آموزش عالی با همکاری و همفکری استادان ممتاز موسیقی کشور و کارشناسان ارشد برنامهریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طراحی شده است ، اهداف زیر را دنبال می کند.