اطلاعاتی درباره شرکت و استان همدان، تاریخچه آب همدان، مدیران و معاونین، خدمات امور مشترکین و غیره در اختیار شما قرار می دهد.