آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.abzar.com
عنوان انگليسى Abazar Daghigh Fanavaran
عنوان فارسى شرکت ابزار دقیق فن آوران
توضيحات شرکت ابزار دقیـق فن آوران ADFC ( Abzar Daghigh Fanavaran Co.) که ترجمه انگلیسی آن ITC (Instrumentation Technologists Co.)می باشد در سال 1374 در تهران پایتخت ایـران تاسیس شد. فعالیتهای این شرکت در زمینه های اتوماسیون کنترل و ابزار دقیق تمرکز یافته است و بیشتر بر اتوماسیون بر اساس PC استوار است.
خدمات ایـن شرکت در زمینه انفورماتیک و صنعت کامپیوتر( تآیید شده توسط سازمان برنامـه و بودجـه و شورای عالـی انفورماتیک) و خدمات فنی در زمینه الکتـرونیک و مهندسی بـرق( تآیید شده توسط وزارت صنایـع ) می باشد و کیفیت خدمات فنـی و مهندسی ارائـه شده توسط شـرکت ابزار دقیق فن آوران کاملآ قابل اطمینان می باشد.
فعالیتهـای ایـن شرکت بـر پایه ارائه راه حلهای صنعتی و پروژه های آزمایشگاهی وسیستمهای تست واندازه گیـری و ارائه تجهیزات مربوطه می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader