شرکت پوریا پرداز از سال 1378 فعالیت خود را با مشارکت و تلاش جمعی از مدیران و کارشناسان شرکتهای مخابرات، وزارت صنایع و معادن و چند سازمان دولتی و خصوصی دیگر با تخصصهای برق، الکترونیک، مخابرات، اتوماسیون صنعتی، کامپیوتر، مهندسی صنایع و مکانیک آغاز نمود. این گروه با پشتوانه تجارت قبلی و پروژه های متعدد انجام شده از بدو تاسیس که بالغ بر 80 پروژه می باشد امکان انجام پروژه های مرتبط را بنحو احسن برای شرکت بوجود می آورند. سرمایه نیروی انسانی قوی در کنار امکانات شرکت انجام فعالیت در بخشهای زیر را امکان پذیر می نماید.