سایت شرکت تحقیقات الکترونیک دانش سنج شامل: معرفی تعدادی از دستگاهها و محصولات و امکان ذخیره و دریافت چند نرم افزار می باشد.