در کنار هیئت‌مدیره، اولین کمیته کانون به‌نام (کمیته ارتباطات) به عنوان بازوی اجرایی هیئت‌مدیره تشکیل شد و آغاز بکار نمود. از جمله نخستین فعالیتهای این کمیته می‌توان به تدارک اجرای برنامه‌های هنری و ورزشی، تدارک بازدیدهای علمی و فنی و همکاری با دانشکده فنی برای برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی دانشکده اشاره نمود. انتشار خبرنامه کانون از جمله فعالیت‌های مهم هیئت‌مدیره دوره اول بود که وظیفه مهم خبررسانی را به عهده دارد. این خبر نامه بصورت ماهانه با تیراژ 2500 نسخه تهیه و د رمیان اعضا توزیع می‌گردد. فعالیت دیگر کمیته انتشارات تهیه ، چاپ و توزیع سالنمای کانون مشتمل بر اسامی همه اعضای کانون و نشانی و مشخصات حرفه‌ای گروهی از آنان می‌باشد.