این سایت به منظور گسترش و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش می‌باشد.