این شبکه، یک مرکز اطلاع رسانی در مورد یکی از مهمترین منازعات گذشته و حال امت اسلامی در زمینه های سیاسی دینی و فرهنگی می باشد.