بنیاد پژوهشهای اسلامی با هدف ترویج و نشر فرهنگ اسلامی در تاریخ 21/8/1363 تأسیس شد در تاریخ 19/2/1364 تحت شماره 178 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان مشهد به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر بنیاد پژوهشهای اسلامی به عنوان مرکزی علمی و پژوهشی و وابسته به شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، با نظارت هیأت مدیره و با همکاری محققانی از حوزه و دانشگاه در قالب گروههای پژوهشی در راستای تحقق اهداف فرهنگی آستان قدس رضوی فعالیت دارد.