این سایت مربوط به شرکت ALVIM می‌باشد. این شرکت تولید کننده‌ی تجهیزات علمی و آموزشی است و ایستگاه‌ها و سیستم‌هایی را نیز در زمینه‌ی فیزیک به شما ارائه می‌دهد و شما می‌توانید دستگا‌ه‌های مربوط به فیزیک را در این سایت سفارش دهید. این سایت کاتالوگ و بروشور مربوط به دستگا‌ه‌های تولید شده‌ی خود را در اختیار شما می‌گذارد و امکان تماس شما را با شرکت ALVIM می‌سازد.