آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.beheshti.org
عنوان انگليسى beheshti
عنوان فارسى آثار و اندیشه‌های شهید آیت الله دکتر بهشتی
توضيحات نام آیت الله شهید دکتر بهشتی برای مردم ایران آشناست. مجاهدتهای ایشان طی سالیان متمادی برای به ثمر رساندن نهضت اسلامی و تلاشهای بی‌وقفه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی در ایران مشهود و مشهور است . اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده اندیشه‌های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام یافته و روشمند در زمینه‌های گوناگون ارایه کرده و آن مجاهدت و تلاشها را هدف، سامان بخشیده است. اگر چه در سالهای پس از شهادت ایشان جهت معرفی آثار و انتشار گفتارها و نوشتارهای برجای مانده از آن شهید فرزانه گامهایی برداشته شد اما در واقع بخش اعظم میراث فکری و اندیشه‌ ای ایشان همچنان از دسترس عموم بدور مانده.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader