آریا تور یکی از آژانسهای قابل اطمینان برای گردشگری و مسافرت در ایران است که از سال ۱۹۶۸ فعالیت خود را آغاز کرده است.