کلیه فعالیتهای اداری شیلاتی در استان كرمانشاه تا سال 1373در قالب واحد آبزیان زیر نظر سازمان جهاد سازندگی وقت انجام می شده است. در سال 1373 نمایندگی شیلات با پوشش فعالیتهای شیلاتی سه استان كرمانشاه, همدان وایلام تشكیل شد ودر سال 1374 با مستقل شدن شیلات استانهای همدان وایلام , با عنوان نمایندگی شیلات استان كرمانشاه به فعالیت خود ادامه داد.