آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ijece.org/farsi
عنوان انگليسى ijece
عنوان فارسى فصلنامه علمی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
توضيحات از جمله اهداف این نشریه:
معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر در ایران و جهان
انتشار نتایج پژوهشهای اصیل متخصصین دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی ایران و جهان در زمیته برق و کامپیوتر
کمک به شکوفایی و رشد فعالیتهای پژوهشی در زمینه های علمی، آموزشی و صنعتی کارشناسان برق و کامپیوتر کشور
زمینه سازی برای تبادل افکار و اطلاعات ببِن مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور از یک سو و جهان از سوی دیگر
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader