> موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iphrd.com
معرفى موسسه مطالعات بهره ورى و منابع انسانى
ساختار سازمانى موسسه
تماس با موسسه
فعاليت هاى آموزشى
دوره هاى آموزشى
آموزش هاى بين المللى
همايش ها و کنفرانس ها
پژوهش
مشاوره
تعالى سازمانى
پروژه اشتغال
انتشارات موسسه
جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى
کنفرانس توسعه منابع انسانی
انجمن مديريت منابع انسانى
جايزه صنعت سبز
طرح کارورزى
عنوان انگليسى iphrd
عنوان فارسى موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی
توضيحات موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 1366 تاسیس شد و در سال‌های اولیه، فعالیت خود را در زمینه طراحی و استقرار نظام آموزشی در مجموعه صنایع سنگین کشور متمرکز نمود و اقدامات ثمر بخشی را در استقرار نظام جامع آموزشی در این مجموعه عظیم به انجام رساند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader