این سایت به معرفی نظام آموزش عالی در ایران می پردازدکه شامل تاریخچه، ارکان، گزینش دانشجو، دوره های تحصیلی و غیره می باشد.<br /> و همچنین سیاستها و اقدامات انجام شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهـشی وابسـته به صورت خلاصه بیان شده است. ونحوه ارزیابی وزارت از دانشگاههای خارج از کشوردر این سایت درج گردیده است.