شبكه فراز نمودار رایانه ای موسسه مجتمع فرهنگی قائم شمیرانات با محوریت نماز جمعه شهرستان شمیرانات است كه در تاریخ 1/2/1383 راه اندازی گردید.