گروه فرهنگی بیت الزهرا (س) زیرمجموعه هیات بیت الزهرا (س) که بیش از دو دهه توفیق در ارائه فرهنگی و تبلیغی موضوعات مذهبی و نشر مناسک محمد و آل محمد (ص) خدمتگزاری دارد.