یكی از پایه‌های اساسی سرمایه‌گذاری شناخت زوایای مختلف محیط سرمایه‌گذاری است و این مهم با استفاده از دانش و تخصص كارشناسان و تحلیل‌گران میسر می‌گردد. همین‌طور به منظور ترسیم تصویر خرد و كلان بازار سرمایه و آشنایی با فرصتهای سودآور نیاز است كه سهامداران نسبت به كلیه جوانب بازار اطلاعات كافی داشته باشند تا بتوانند تصمیم‌گیری مناسبی را اجرا نمایند.<br /> آتی‌نگر به عنوان یكی از نخستین گروه‌های تخصصی تحلیل بازار اوراق بهادار ایران با ارائه پژوهشهای گوناگون و تحلیلهای فراگیر حضور مستمری داشته است. آرمان و هدف آتی‌نگر ایجاد بستر مناسب و گسترش فرهنگ سهامداری در ایران بوده است و همچنان در این مسیر گام بر می‌دارد.