ماهنامه بین المللی دنیای شنا با هدف گسترش ورزشهای آبی در بین آحاد جامعه منتشر می شود.