در شرایط بحرانی کنونی که روحیه عدم اعتماد، شقاق و چند دستگی بر هموطنان ما سایه افگنده و به تبع جنگ داخلی، به گروه های مختلف تقسیم شده ایم ما اعضای «کلوب قلم افغانها در استکهلم ـ سویدن» حل دشواری های یاد شده را در مشترکات فرهنگی احاد و عناصر ساختاری ملت خود سراغ می گیریم و به جد معتقدیم که علیرغم سلطه زیانبار جهل و تعصب و کوتاه اندیشی عده ای فرهنگ ستیز بر سیاست های رسمی و غیر رسمی کشور ما، فقط تکیه بر سنن وارزشهای والای ملی، تاریخی، مذهبی، منطقه ای و جهانی قادر است که دره های تنافر را بین ما پر کند و وجدان مشترک ملی را احیا نماید.