آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.louh.com
عنوان انگليسى louh
عنوان فارسى نشریه لوح
توضيحات لوح، آئینه تلاش گروهی است که برآنند در حد بضاعت خود فرهنگ و ادب ایرانی را آنسان که بایسته و شایسته عرضه کنند.
لوح،پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ و ادب مدعی است که نمایه ای است برای بازنمایی حقیقت مکتوم اصحاب لوح با اتکال به ذات ربوبی،چشم به چشم شما دوخته اند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader