> استانداری چهارمحال و بختیاری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ostan-cb.ir
عنوان انگليسى ostan-cb
عنوان فارسى استانداری چهارمحال و بختیاری
توضيحات چهارمحال وبختیاری تا قبل از سال 1332 در قالب شهرستان شهركرد وبختیاری از شهرستانهای استان اصفهان محسوب می شد. در این سال (1332) به لحاظ موقعیت ویژگیهای اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاكم بر منطقه، شهرستان شهركرد از استان اصفهان منتزع و به عنوان فرمانداری مستقل بختیاری در تقسیمات سیاسی كشور قرار گرفت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader