انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در مهرماه سال 1376 و در واقع دو ماه پس از روی كار آمدن دولت آقای خاتمی در ایران، بنیانگذاری شد(سال 1997 میلادی). این تشكل به عنوان یك سندیكای سراسری و ملی كارگری در وزارت كار و امور اجتماعی ایران به ثبت رسیده است.