آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.neginasia.com
عنوان انگليسى neginasia
عنوان فارسى نشریه الکترونیکی آوای نو افغانستان
توضيحات نشریه الکترونیکی آوای نو افغانستان صدای حرکت تکاملی سرزمین باستانی افغانستان به سمت جامعه مدنی است. عدالت اجتماعی دموکراسی و پلورالیزم سیاسی سه شاخصه ای است که با معرفت پویای دینی جامعه را به سمت کمال جهت میدهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader