شروع و توسعه ساخت تجهیزات صنعتی بی شك از اثرات مثبت مترتب از تحریم اقتصادی و قطع وابستكی صنعتی و از دستاورد های انقلاب اسلامی است كه بمرور بدلایل سیاسی و اقتصادی، جایگزین گزینه های خارجی در پروژه های كشور گردید و رشد و شكوفایی این رشته صنعتی، وزارت صنایع و مدیران و صاحبان این بخش از صنعت را بر آن داشت تا بنا به ضرورت، تشکیل انجمن یا سندیکای سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی را بطور جدی وجهه همت خویش قرار دهد و بهمین منظور در جلسه مورخ 28/9/77 كه در وزارت صنایع با حضور معاونت محترم وزیر و جمعی از صاحبان و مدیران صنایع تشكیل شد، ضرورت تاسیس انجمن تخصصی سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد عنایت صاحبان و مدیران صنایع قرار گرفت كه با استقبال و حمایت وزارت صنایع روبرو شد.