در این سایت اطلاعات مربوط به سفارتخانه، بخش سیاسی، بخش کنسولی، بخش اقتصادی و.... سفارتخانه ایران در دهلی نو در اختیار شما قرار می گیرد.