آغاز فعالیت شهرداری قزوین را 1296 خورشیدی نوشته‌اند، زیرا در این سال برای اولین بار رییس بلدیه قزوین به این سمت برگزیده و مشغول به كار شد.