در این موتور جستجو امکان جستجوی بیست صفحه اول پایان نامه های سراسر جهان و نیز فهرستی از خلاصه مقالات وجود دارد.