این سایت متعلق به شرکت Dk می‌باشد. شرکت Dk یک شرکت مشاور در زمینه‌ی فعالیت‌های آماری می‌باشد. این شرکت در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات و کامپیوتری کردن داده‌ها فعالیت می‌کند. متخصصین این شرکت در زمینه‌ی طراحی ،چگونگی نمونه‌برداری ، سرشماری و اجرای آنالیزهای آماری پیشرفته ، مهارت دارند. این شرکت می‌تواند سیستم‌های اطلاعاتی بزرگ را مدیریت و کنترل کند. این سایت شما را به سایر سایت‌های مرتبط در این زمینه نیز متصل می‌کند.