برلیان از روز اول تمامی نیروی خود را صرف ارائه نرم افزارهای مورد نیاز مشتریان عزیز کرده است . در این راه همیشه درخواستهای مشتریان عزیز مد نظر قرار گرفته و سعی شده است از تولید نرم افزارها بر اساس قراردادها و استانداردهای رایج دوری جسته و دقیقا وضعیت فعلی مشتریان بررسی و نرم افزارهای مورد نیاز آنان بنحوی طراحی گردد که کار آنها را به معنای واقعی کلمه تسهیل کند نه اینکه بار اضافی به آنها تحمیل کند.