آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.namaye.com
عنوان انگليسى namaye
عنوان فارسى مجله نمایه
توضيحات نسخه چاپی مجله نمایه که از سال 1370 احصا وپردازش وسایل مندرج در روزنامه ها ونشریات علمی وفرهنگی را مورد توجه قرار داد فصل مشترکی بین محتوای مطبوعات وعلوم اطلاع رسانی پدید آورد . در میان وسایل ارتباط جمعی مطبوعات دارای ویژگی های ممتازی است که هیچ یک از دیگر وسایل توانایی ها وشفافیت های آن راندارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader