شرکت شاب با گرد همایی جمعی از اساتید با سابقه دانشگاههای ایران در سال 1373 تشکیل گردید.