شرکت در سال 1329 با سرمایه گذاری مشترک سازمان برنامه و شرکت سهامی سیمان شیراز با سرمایه اولیه 200 میلیون ریال تاسیس و در تاریخ 28/3/1329 تحت شماره 155 وبنام شرکت سهامی سیمان فارس در اداره ثبت استان فارس ( شیراز ) به ثبت رسید. و در سال 1332 از شیراز به تهران انتقال یافت و تحت شماره 4081 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. و در سال 1334 از کارخانه سیمان شیراز با ظرفیت اسمی روزانه 200 تن شروع به بهره برداری نمود.