ما اولین سایت درباره صنعت سیمان ایران بر روی شبکه جهانی اینترنت هستیم و از تیر ماه سال 1360 ارائه اطلاعات و خدمات را آغاز نمودیم. <br /> ما کلیه اطلاعات در باره صنعت سیمان ایران و صنایع وابسته به آن را به دو زبان فارسی و انگلیسی عرضه می کنیم.