شرکت تأسیساتی و ساختمانی پاکمن در سالهای اول تأسیس, کارهای ساختمانی و تأسیسات ابنیه انجام می داد و در سال 1355 با همکاری شرکتهای "براون باوری" و "اسک (بلژیکی)" و "وستینگ هاوس" کارهای نیروگاهی بزرگی را از جمله نیروگاه فیروز بهرام ، نیروگاه بزرگ کازی شهرری ، نیروگاه زرند کرمان و نیروگاه ایلام به انجام رسانید. و اما زمینه فعالیت خود را در ساخت مخازن تحت فشار از جمله دیگهای آبگرم, بخار و همچنین تاسیسات استخر (سختی گیر , فیلترهای شنی ، منابع و مبدلهای حرارتی) از سال 1363 بطور رسمی آغاز نمود.